Záložné podmienky

1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§118 ods. a §119 ods.1 Obč.zákonníka), o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne voči záložnému dlžníkovi počas zmluvného obdobia a to nasledovne:

1 týždeň …………………..04% zo sumy pohľadávky
2 týždne …………………..08% zo sumy pohľadávky
3 týždne …………………..12% zo sumy pohľadávky
4 týždne …………………..15% zo sumy pohľadávky

Minimálny úrok za zmluvné obdobie je 5,- €

3. Predĺženie doby uvedenej v bode 2 je možné len vzájomnou dohodou pred uplynutím na návrh záložného dlžníka.

4. Ak záložný dlžník do konca doby uvedenej v bode 2 alebo predĺženej dohodou podľa bodu 2 a 3 neobnoví pohľadávku, realizuje sa predaj záložnej veci.

5. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom záložnej zmluvy, za predpokladu, že prevezme predmet zálohy najneskôr v deň vedený v záložnej zmluve.

6. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne.

7. Inej osobe než záložcovi sa vec nevydá vtedy, ak sa preukáže písomným plnomocenstvom obsahujúcim podpis záložcu. Záložca sa musí preukázať občianskym preukazom alebo pasom. To platí aj pre splnomocnenca. Posledný deň, keď je možné požadovať vrátenie zálohy, sa osobitne neoznamuje. Ak chce záložca vrátane zálohy pred dňom uvedeným v záložnej zmluve, musí to nahlásiť osobne alebo telefonicky minimálne jeden deň vopred.

Návrat hore